Regulamin
FILMixer.pl
Przed zarejestrowaniem się w Serwisie należy zapoznać się z poniższym Regulaminem. Założenie konta jest tożsame z:
- zaznajomieniem się z Regulaminem i wyrażeniem zgody na jego postanowienia,
- zgodą na korzystanie z Serwisu zgodnie z prawem,
- zgodą na przetwarzanie danych osobowych w zakresie podanym w niniejszym Regulaminie.

I. Postanowienia ogólne, definicje.
 1. Pojęcia występujące w Regulaminie oznaczają kolejno:
  1. Właściciel Serwisu - podmiot, który świadczy usługi dostępu do baz Serwisu znajdującego się pod adresem filmixer.pl, to firma CEBEstudio z siedzibą w Warszawie 02-637, przy ul. Miączyńskiej 14/5, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod nr 513536, prowadzonej przez Prezydenta m. st. Warszawy, o numerze REGON 142516765 i nr NIP 521-261-79-08.
  2. Formularz kontaktowy- dokument elektroniczny, który służy do kontaktu z Właścicielem Serwisu.
  3. Formularz rejestracyjny - dokument elektroniczny, który służy do rejestracji Użytkownika w Serwisie.
  4. Konto użytkownika - dokument elektroniczny powstający w wyniku rejestracji Użytkownika w Serwisie. Zawiera dane podane przez Użytkownika.
  5. Regulamin - niniejszy dokument, określający warunki korzystania z Serwisu oraz prawa i obowiązki Użytkowników oraz Właściciela Serwisu.
  6. Siła Wyższa - zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym wobec Właściciela Serwisu i Użytkownika, niezależne od Właściciela i Użytkownika, i któremu ani Właściciel, ani Użytkownik nie może zapobiec mimo należytej staranności.
  7. Serwis - strona www o nazwie FILMixer, dostępna pod adresem www.filmixer.pl.
  8. Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, dostępnych za pośrednictwem Serwisu, zawarta pomiędzy Właścicielem Serwisu a Użytkownikiem.
  9. Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Właściciela, za pośrednictwem Serwisu.
  10. Treści, Materiały, Wpisy, Komentarze - treści i obiekty multimedialne (np. pliki graficzne, filmy, zdjęcia) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, zamieszczane przez Użytkownika za pośrednictwem Konta.
  11. Użytkownik - osoba fizyczna pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, działająca we własnym imieniu (wówczas użytkownik indywidualny) lub w imieniu osoby prawnej (wówczas użytkownik instytucjonalny), która korzysta z Serwisu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Użytkownikiem może być także osoba niepełnoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego (opiekuna).
  12. Strony - Właściciel Serwisu i Użytkownik.
 2. Na podstawie zapisów ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. (art. 8 ust. 1 pkt. 1) o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Właściciel Serwisu ustala tenże Regulamin.
 3. Nazwa Serwisu, jego zamysł, wygląd, oprogramowanie oraz baza danych, a także poszczególne elementy graficzne podlegają ochronie prawnej.

II. Warunki korzystania z Serwisu.
 1. Wymagania teleinformatyczne dotyczące korzystania z Serwisu:
  1. połączenie z siecią Internet,
  2. posiadanie, właściwa konfiguracja i prawidłowe użytkowanie przeglądarki internetowej (Opera, FireFox, WaterFox, Safari, Chrome, IE od wersji 7, Iron i inne) wraz z włączonym wykonywaniem dodatków Java Script, obsługą ActiveX, obsługą formatu .swf (FlashPlayer) oraz zapisywaniem Cookies (tzw. ciasteczek),
  3. konto poczty elektronicznej.
  4. Serwis jest zoptymalizowany do rozdzielczości 1280x80 (a minimalną rozdzielczością akceptowalną jest 1024x768).
 2. Nim Użytkownik rozpocznie korzystanie z Serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z postanowieniami zawartymi w niniejszym Regulaminie.
 3. Rejestracja w Serwisie jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu i Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu w trakcie korzystania z Serwisu.
 4. Każda ze Stron może rozwiązać Umowę bez podania przyczyn, w trybie natychmiastowym, bez określania minimalnego okresu, przez który Umowa nie może być wypowiedziana.
 5. Użytkownik korzystając z Usług zobowiązuje się nie wykonywać działań, które w jakikolwiek sposób mogłyby utrudnić, bądź zawieszać funkcjonowanie Serwisu lub korzystanie z jego możliwości.
 6. Użytkownik ponosi pełną (i wyłączną) odpowiedzialność za niewłaściwe korzystanie ze swojego Konta, w szczególności za wykorzystywanie go do zamieszczania w Serwisie treści sprzecznych z obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawem, zasadami etyki i współżycia społecznego oraz niniejszym Regulaminem.
 7. W przypadku korzystania z Formularza Rejestracyjnego i Formularza Kontaktowego, Użytkownik jest zobowiązany do podawania prawdziwych i aktualnych danych.
 8. W odniesieniu do utworów zamieszczanych w Serwisie Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania właściwych przepisów prawa - w szczególności ustawy z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dn. 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.) oraz ustawy z dn. 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 ze zmianami). Zabronione jest zamieszczanie Treści w złej wierze, np. z zamiarem celowego naruszania dóbr osobistych osób trzecich, Treści obraźliwych lub gróźb wobec innych osób, wulgaryzmów, Treści rasistowskich, Treści nawołujących do nienawiści wyznaniowej, etnicznej, naruszającej uczucia religijne, Treści o charakterze pornograficznym.
 9. Użytkownik zamieszczając swoje materiały oświadcza, że posiada wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, do przesyłanych materiałów oraz że materiały te są wolne od wad prawnych i nie naruszają praw osób trzecich oraz innych podmiotów (w razie ewentualnych roszczeń osób trzecich, wynikających z naruszenia tych praw, Użytkownik ponosi całkowitą, wyłączną odpowiedzialność). Użytkownik lub osoba trzecia posiadająca wiedzę o naruszeniu postanowień niniejszego Regulaminu lub o Wpisach/Treściach naruszających przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, powinna niezwłocznie zgłosić taki fakt administratorom Serwisu, pod adresem: kontakty@filmixer.pl, podając charakter naruszenia oraz wskazać Treści/Komentarze naruszenia, celem identyfikacji Użytkownika i Wpisów w ramach Serwisu.
 10. Użytkownik zostanie zobowiązany do poniesienia kosztów należnych twórcom i/lub wykonawcom bądź organizacjom, które zbiorowo zarządzają prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, lub innym podobnym organizacjom z tytułu zamieszczania w Serwisie materiałów w sytuacji, kiedy takie koszty będą wymagane.
 11. W przypadku stwierdzenia przez Właściciela Serwisu naruszenia postanowień Regulaminu przez Użytkownika, jest on uprawniony do:
  1. usunięcia Treści, linków, Komentarzy, Materiałów, których dotyczyło zgłoszenie naruszenia,
  2. usunięcia Konta Użytkownika, którego dotyczyło zgłoszenie naruszenia,
  3. uniemożliwienia ponownej rejestracji Użytkownikowi, którego Konto zostało usunięte,
 12. Użytkownik udziela Właścicielowi Serwisu na czas nieokreślony, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na utrwalenie, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczanych przez Użytkownika w Serwisie w dowolny sposób, na wszystkich polach eksploatacji, także do celów reklamowych i promocyjnych.
 13. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Serwisu i zakłócenia spowodowane działaniem Siły Wyższej lub nieuprawnionym działaniem podmiotów trzecich.
 14. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Serwisu i ewentualne przejściowe zakłócenia spowodowane wprowadzaniem udogodnień lub nowych prac modernizacyjnych w Serwisie. Właściciel Serwisu w miarę możliwości będzie informował Użytkowników o planowanych przerwach w działaniu Serwisu.
 15. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych, mogących w skrajnych przypadkach częściowo utrudnić Użytkownikom korzystanie z serwisu. Właściciel dołoży starań poinformowania Użytkowników o w/w pracach z wyprzedzeniem. W przypadkach gdy prace modernizacyjne lub konserwacyjne będą dotyczyć zwiększenia, lub przywrócenia bezpieczeństwa działania Serwisu i/lub jego stabilności, Właściciel nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników, na których rzecz też tym samym działał.
 16. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za materiały publikowane przez Użytkowników, i nie ponosi odpowiedzialności w przypadku kierowania do niego roszczeń związanych z publikowaniem materiałów zamieszczanych przez Użytkowników. Odpowiedzialność za niewłaściwe działania, niezgodne z prawem lub naruszające interesy osób trzecich ponosi wyłącznie Użytkownik, który świadomie, po zapoznaniu z niniejszym Regulaminem, je zamieścił.
 17. Użytkownik w momencie zamieszczenia dowolnej Treści zobowiązuje się do respektowania przepisów prawa i przestrzegania praw własności intelektualnej przysługujących Właścicielowi i podmiotom trzecim, w szczególności autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych.

III. Funkcjonalności Serwisu:
 1. Za pomocą Serwisu każdy Użytkownik ma możliwość darmowego korzystania z następujących Usług:
  1. umieszczania plików graficznych lub odnośników do filmów, także z podpisem,
  2. głosować na każdy z dodanych Wpisów,
  3. pisać komentarze do zamieszczonych Wpisów,
  4. brać udział w konkursach.
 2. Właściciel Serwisu zastrzega sobie możliwość wprowadzania opłat od niektórych, dowolnych Usług w Serwisie. O każdych jednak zmianach tego rodzaju Użytkownik będzie powiadomiony w formie wiadomości elektronicznej przesłanej przez Właściciela Serwisu na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas Rejestracji w Serwisie.
 3. Użytkownik nie może zostać obciążony opłatą za Usługę odpłatną, na której otrzymywanie nie wyraził wyraźnej zgody.
 4. Właściciel Serwisu zastrzega sobie możliwość zmian w funkcjonowaniu Serwisu w dowolnym czasie.

IV. Umowa o świadczenie usługi dostępu do Serwisu.
 1. W chwili zarejestrowania się w Serwisie po uprzednim zapoznaniu się z Regulaminem, następuje zawarcie umowy na świadczenie usługi dostępu między Właścicielem Serwisu i Użytkownikiem.
 2. Użytkownik we własnym zakresie zobowiązuje się do nieudostępniania własnego Konta innym Użytkownikom ani osobom trzecim.
 3. Użytkownik może korzystać tylko ze swojego konta - nie może korzystać z kont innych Użytkowników.
 4. Konto nie użytkowane przez okres dłuższy niż 6 miesięcy od ostatniego zalogowania, mogą zostać usunięte bez powiadomienia.
 5. Właściciel Serwisu zastrzega sobie możliwość blokowania i usuwania Konta Użytkownika, który nie stosuje się do postanowień niniejszego Regulaminu i/lub podejmuje kroki zakłócające funkcjonowanie Serwisu.
 6. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia Konta Użytkownika, którego postępowanie jest niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i/lub zasadami współżycia społecznego. Także w przypadku gdy jego zachowanie będzie szkodliwe dla Właściciela Serwisu, lub zostanie za takie uznane wobec innych Użytkowników.
 7. Każdy Użytkownik może rozwiązać Umowę korzystania z Serwisu w trybie natychmiastowym, bez podania przyczyny, poprzez usunięcie swojego konta.

V. Reklamacje.
 1. Użytkownik ma możliwość złożenia stosownej reklamacji, w przypadku gdy uzna, że Właściciel Serwisu nie wywiązuje się z Umowy, a więc i postanowień Regulaminu.
 2. Reklamacje są przyjmowane poprzez Formularz Kontaktowy znajdujący się pod adresem www.filmixer.pl/kontakt.
 3. Prawidłowa napisana Reklamacja powinna zawierać opis problemu stanowiącego podstawę reklamacji, posiadać tytuł "Reklamacja" (gdyż Formularz Kontaktowy służy do kontaktów także tehnicznych, ogólnych itp.) oraz dane Użytkownika (imię, nazwisko, adres e-mail).
 4. Właściciel Serwisu zobowiązuje się do rozpatrzenia Reklamacji w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli Reklamacja nie może zostać rozpatrzona w ciągu 14 dni, Właściciel Serwisu powiadomi Użytkownika drogą mailową o przyczynie opóźnień i ewentualnym przewidywanym terminie odpowiedzi na Reklamację.
 5. Właściciel Serwisu odpowiedź na Reklamację wysyła na adres e-mail podany przy składaniu reklamacji.
 6. Właściciel Serwisu nie będzie rozpatrywać zgłoszeń reklamacyjnych wynikających z nieznajomości przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu. Nie będzie także ustosunkowywał się do Reklamacji, których treść będzie świadczyć o nieznajomości wiadomości dotyczących funkcjonowania Serwisu, ogłaszanych na jego łamach.
 7. W przypadku niespełnienia warunków postępowania reklamacyjnego, Reklamacja może zostać odrzucona, bez podawania dodatkowych wyjaśnień.

VI. Ochrona danych osobowych / polityka prywatności.
 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest firma Cebestudio z siedzibą przy ul. Miączyńskiej 14/5, 02-637 Warszawa.
 2. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celu rejestracji w Serwisie i dalszego wzajemnego ewentualnego kontaktu (reklamacje, korespondencja wzajemna).
 3. Każdy Użytkownik ma zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych prawo do wglądu do swoich danych zapisanych w Serwisie oraz ma możliwość ich poprawienia poprzez wysłanie drogą elektroniczną takiej prośby na adres e-mail Właściciela Serwisu: kontakty@filmixer.pl.
 4. Podanie danych osobowych przez Użytkownika podczas rejestracji jest dobrowolne, ale również niezbędne do funkcjonowania w Serwisie.
 5. Serwis w ramach bezpiecznego funkcjonowania przetwarza następujące dane Użytkownika: nick i adres e-mail (login). W ramach kontaktu reklamacyjnego lub korespondencji w innych tematach Użytkownik podaje także imię i nazwisko, które również w celach korespondencyjnych jest przetwarzane w serwisie. Ponadto przetwarzany jest także adres IP Użytkownika, potrzebny do weryfikacji Usług świadczonych przez Właściciela Serwisu, takich jak oddawanie głosów (pkt. 3.1b).
 6. Za wiedzą i zgodą Użytkownika, jego dane osobowe przechowywane na potrzeby Serwisu (wymienione w pkt 6.5) mogą być przetwarzane również przez inne podmioty niż Właściciel.
 7. Właściciel Serwisu zobowiązuje się stosować niezbędne środki do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych Użytkowników w ramach Serwisu.
 8. Właściciel Serwisu może ujawnić dane osobowe przez siebie przetwarzane jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. prokuratura, sąd, policja).
 9. W przypadku korzystania z Serwisu niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującym prawem, Właściciel Serwisu ma prawo do wykorzystania danych Użytkownika do ustalenia jego odpowiedzialności. W takim przypadku Właściciel Serwisu powiadomi Użytkownika o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania.
 10. Właściciel Serwisu informuje, że w trakcie korzystania z Usług Serwisu zbierane są i wykorzystywane dane zawarte w logach. Informacje z plików logów Użytkowników są standardowe i zawierają: numer IP komputera, nazwę sieciową komputera (host), dostawcę Internetu, informacje o używanej przeglądarce, czas spędzony w Serwisie oraz informacje o podstronach, które są otwierane. Właściciel zastrzega sobie możliwość udostępniania danych, o których tu mowa, do podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów szczególnych (np. organom ścigania, prokuraturze, sądowi).
 11. Właściciel Serwisu wyjaśnia, że każdy plik umieszczany w Serwisie zapisywany jest z następującymi, koniecznymi do właściwego funkcjonowania, informacjami - loginem Użytkownika i datą wrzucenia pliku.
 12. Serwis wykorzystuje tzw. pliki cookies (po polsku tzw. ciasteczka) - są to małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika, w których znajdują się informacje konieczne do prawidłowego działania Serwisu, głównie podczas procesu autoryzacji. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych podczas logowania Użytkownika, a także do lepszego dopasowania Serwisu do potrzeb Użytkownika oraz tworzenia statystyk oglądalności.
 13. Użytkownik może wyłączyć pliki cookies na stronach Serwisu lub stronach reklamodawców Serwisu w ustawieniach przeglądarki internetowej, albo w programach typu firewall chroniących komputer. Jednak wyłączenie plików cookies spowoduje niemożliwość korzystania z Serwisu - nie będzie możliwe zarejestrowanie, czy późniejsze logowanie się do Konta Użytkownika.
 14. Właściciel Serwisu informuje, że w ramach działania Serwisu uruchomiony jest skrypt Google Analytics, dostarczany przez firmę Google. Skrypt gromadzi dane statystyczne o korzystaniu ze stron Serwisu. Pracując na stronach Serwisu Użytkownik zgadza się na analizowanie jego danych przez Google Analytics w opisanych w tym punkcie celach.

VII. Postanowienia końcowe.
 1. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie dla Użytkowników pod adresem internetowym www.filmixer.pl/regulamin.
 2. Ewentualne spory między Właścicielem Serwisu a Użytkownikiem, zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego.
 3. Uznanie poszczególnych postanowień Regulaminu za nieskuteczne lub nieważne względem obowiązującego prawa, nie skutkuje negacją pozostałych postanowień Regulaminu. W przypadku nieważnego postanowienia stosuje się regułę najbliższą celom nieważnego postanowienia i literze całego niniejszego Regulaminu.
 4. W sprawach, których niniejszy Regulamin niedostatecznie porusza i wyjaśnia, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jedn. z dnia 17 maja 2006r. - Dz.U. Nr 90, poz. 631).
 5. Właściciel ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu bez podania przyczyny i w każdej chwili. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego tekstu Regulaminu pod www.filmixer.pl/regulamin, a Użytkownik zobowiązany jest do weryfikowania aktualnej treści i okresowego zapoznawania się z Regulaminem.
 6. Prawem właściwym jest prawo polskie.
 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.10.2012 r.
Strona główna  |   Poczekalnia  |   Dodaj  |   10 przykazań  |   Regulamin  |   Kontakt  |  
Wszystkie materiały, które pojawiają się na stronie są wynikiem poszukiwań w cyfrowej otchłani lub twórczością użytkowników, ich próbą rozumienia świata i kinematografii, czasem próbą recenzji, oceny czy poprzestawiania universum krainy snów i krain pobocznych, i właściciel serwisu nie bierze za nie odpowiedzialności. Przypominamy jednak o tym, iż każda wzmianka o filmie ma służyć tylko i wyłącznie oglądaniu filmów i zachęcaniu do tego innych. W kinie, na Blu-Rayu, DVD i w telewizji, a czasem nawet jeszcze i na VHS. A dlaczego...? A dlatego, że... z miłości do kina.
Niektóre kluczowe słowa określające zawartość to np. filmiki, śmieszne obrazki, o filmach, recenzje, cytaty, gry i filmiki, cytaty filmowe, filmowe wpadki, dowcipy, żarty, kawały, gry, tapety, gry www, żarty i kawały, filmiki dla dzieci, gry dla dziewczyn, gry online, śmieszne teksty, głupie filmiki, ale jazda, kawały, filmiki gry, kawały żarty, śmieszne filmiki, tapety na pulpit, memy, co ja pacze, mem, Star Wars, Gwiezdne Wojny, Harry Potter, Zmierzch... echhhhh i wiele innych...
    Obecnie na stronie jest 26 gości. 2
All Rights Reserved © 2004-2023